(„Službeni glasnik RS“, broj 153/20)

u primeni od 01/01/2022

Odredbe člana 4. stav 3, člana 5. stav 4, člana 6. stav 10, člana 7. stav 2, člana 8. st. 4.
i 6, člana 9. stav 6. i člana 10. stav 2. se primenjuju od 29. decembra 2020. godine

OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko
elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici
fiskalizacije i uređuju druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.
Član 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:
1) fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici
fiskalizacije kako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo
posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja;
2) elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje, koje
koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka
o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji
se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih
sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog
elementa izdatog od strane Poreske uprave;
3) Sistem za upravljanje fiskalizacijom je softverska aplikacija Poreske
uprave koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa, a ovlašćenim
korisnicima dozvoljava pregled određenih podataka, upravlja procesorom fiskalnih
računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreira
analize i izveštaje;
4) procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element, čija je
upotreba odobrena od strane Poreske uprave, koji razmenjuje podatke sa elektronskim
sistemom za izdavanje računa i bezbednosnim elementom, analizira podatke o
prometima, formatira podatke kao fiskalni račun, stvara elektronski potpis,
prosleđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa, čuva podatke o
prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom
Poreske uprave;
5) elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski
element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, u koji obveznik
fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun;
6) bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži
elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koristi procesor fiskalnih
računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno
korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje
fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka;
7) elektronski potpis je šifrovani digitalni kod koji identifikuje
obveznika fiskalizacije i potvrđuje integritet procesora fiskalnih računa
prilikom prenosa podataka u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave;
8) dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja je lice koje obvezniku
fiskalizacije isporučuje hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad
elektronskog fiskalnog uređaja;
9) poslovni prostor i poslovne prostorije su zatvoreni ili otvoreni prostor,
svaki samonaplatni uređaj – automat, ali i svako pokretno mesto (vozilo, plovni
objekat i sl.) koje služi za obavljanje delatnosti (uključujući i deo ili više delova
jednog poslovnog prostora i/ili poslovnih prostorija), kao i prostor koji obveznik
fiskalizacije, radi obavljanja delatnosti, koristi samo povremeno ili privremeno;
10) plaćanje je izmirivanje obaveza za izvršeni promet dobara ili usluga u
trenutku izdavanja fiskalnog računa gotovinom, instant transferom odobrenja,
čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl., odnosno avansno
izmirivanje obaveza za budući promet dobara ili usluga.
Na ovlašćene korisnike iz stava 1. tačka 3) ovog člana iz Poreske uprave
shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska
administracija u pogledu čuvanja tajnosti podataka.
PREDMET FISKALIZACIJE
Član 3.
Predmet fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo (u daljem tekstu:
promet na malo) i primljeni avans za promet na malo.
Prometom na malo iz stava 1. ovog člana smatra se svaki izvršen promet
dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u
maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno
lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja –
automata.
Maloprodajnim objektom iz stava 2. ovog člana smatra se svaki poslovni
prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje
usluga fizičkim licima.
OBVEZNIK FISKALIZACIJE
Član 4.
Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne
delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki
obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na
dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.
Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno
ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant
transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.),
uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog
fiskalnog uređaja.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, Vlada može, polazeći od tehničkih i
funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti
određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove
finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, odrediti delatnosti kod
čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog
fiskalnog uređaja u smislu stava 2. ovog člana. [!]
Obveznik fiskalizacije koji obavlja delatnosti oslobođene od obaveze
evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja aktom Vlade iz
stava 3. ovog člana, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno
oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog
uređaja, dužan je da svaki pojedinačni promet na malo kod obavljanja delatnosti koje
nisu obuhvaćene aktom Vlade iz stava 3. ovog člana, evidentira preko elektronskog
fiskalnog uređaja.
SADRŽAJ FISKALNOG RAČUNA
Član 5.
Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno
ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo,
evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju.
Fiskalni račun obavezno sadrži sledeće podatke:
1) vrstu računa;
2) tip transakcije;
3) naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora;
4) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;
5) PIB pravnog lica, odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne
delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, ako je korisnik
isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti
isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice, odnosno obveznik
poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na
dohodak građana;
6) naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope
i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge;
7) specifikaciju poreskih stopa;
8) iznos poreza po poreskim stopama;
9) ukupan iznos poreza;
10) vrednost prometa po poreskim stopama;
11) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz
napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, instant
transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.),
uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;
12) dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa;
13) jedinstveni redni broj fiskalnog računa;
14) jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu
transakcije;
15) Dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji
sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili
hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi;
16) poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog
dokumenta, ukoliko postoji potreba.
Fiskalni račun može sadržati reklamne poruke u skladu sa zakonom.
Vrste fiskalnog računa, tipove transakcije, načine plaćanja, pozivanje na broj
drugog fiskalnog računa i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa bliže
uređuje ministar finansija.
POSTUPAK FISKALIZACIJE
Član 6.
Obveznik fiskalizacije dužan je da u trenutku prometa na malo, uključujući i
primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem
elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih
računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od strane
Poreske uprave.
Poreska uprava vodi registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog
uređaja (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa).
Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog
fiskalnog uređaja koji će koristiti, i to:
1) elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih
računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili
trajnog prekida internet veze; i/ili
2) elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u
Sistemu za upravljanje fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa
isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.
Obveznik fiskalizacije, osim obveznika fiskalizacije koji obavlja promet na
malo isključivo putem interneta, koji se opredeli za korišćenje elektronskog
fiskalnog uređaja iz stava 3. tačka 2) ovog člana, dužan je da u svakom svom poslovnom
prostoru i poslovnoj prostoriji kojima se dodeljuje jedinstvena oznaka poslovnog
prostora iz člana 9. ovog zakona, obezbedi nesmetan rad i najmanje jednog elektronskog
fiskalnog uređaja iz stava 3. tačka 1) ovog člana.
Obveznik fiskalizacije odgovoran je za pravilno korišćenje, održavanje i
funkcionisanje elektronskog fiskalnog uređaja.
Svaki dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja mora dostaviti isključivo
elektronske fiskalne uređaje obvezniku fiskalizacije koji se sastoje od elemenata
(procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je
upotreba odobrena od strane Poreske uprave.
Elektronski fiskalni uređaj iz stava 6. ovog člana mora da sadrži
bezbednosni element koji obezbeđuje funkcionalnost koja omogućava automatsku
obustavu njegovog rada, unapred ili tokom eksploatacije, kao i da fiskalni računi
budu proverljivi u skladu sa članom 10. ovog zakona.
Obveznik fiskalizacije mora proveriti pre otpočinjanja korišćenja
elektronskog fiskalnog uređaja da li je upotreba njegovih elemenata (procesor
fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) odobrena od strane
Poreske uprave.
Odredbe st. 6. i 7. ovog člana shodno se primenjuju i na obveznika
fiskalizacije koji želi da samostalno razvije, instalira i implementira
elektronski fiskalni uređaj za potrebe svog poslovanja.
Oblik i sadržaj registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, moguće
vrste elektronskih fiskalnih uređaja, način njihovog korišćenja i odobravanja
njihovih elemenata, okolnosti koje mogu dovesti do automatske obustave rada
bezbednosnog elementa elektronskog fiskalnog uređaja, postupak ponovne upotrebe
bezbednosnog elementa elektronskog fiskalnog uređaja po automatskoj obustavi
njegovog rada, pojedinosti alternativnog načina pristupa stalnoj internet vezi,
način uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi, bliže uređuje Vlada.
Član 7.
Obveznik fiskalizacije dužan je da koristi bezbednosni element za
potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i
potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom.
Uslove za izdavanje, proceduru izdavanja i način korišćenja bezbednosnog
elementa bliže uređuje ministar finansija.
Član 8.
Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa na malo svaki račun
obradi posredstvom procesora fiskalnih računa i bezbednosnog elementa (u daljem
tekstu: fiskalizuje račun), kao i da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim
fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku
prometa na malo.
Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na
mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim
fiskalnim računima periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije
u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.
Poreska uprava evidentira primljeni fiskalni račun, koji je potpisan
odgovarajućim elektronskim potpisom u propisanom obliku i strukturi poruke, u
Sistemu za upravljanje fiskalizacijom.
Ministar finansija bliže uređuje koje podatke o izdatim fiskalnim
računima je obveznik fiskalizacije dužan da dostavi Poreskoj upravi, oblik i način
dostavljanja ovih podataka, uslove pod kojima se ovi podaci mogu dostavljati Poreskoj
upravi periodično, protokole i bezbednosne mehanizme za dostavljanje ovih podataka,
standardne poruke o greškama, kao i protokole o postupanju u slučaju grešaka.
Ukoliko se podaci ne dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu, u
trenutku prometa na malo, obveznik fiskalizacije je dužan da podatke čuva u
internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa ovih podataka
Poreskoj upravi, nakon čega nema obavezu daljeg čuvanja podataka o izdatim
fiskalnim računima u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.
Način čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog
uređaja bliže uređuje ministar finansija.
Član 9.
Obveznik fiskalizacije dužan je da, pre početka korišćenja elektronskog
fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim
putem dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će
koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu
prostoriju odvojeno.
U slučaju promene podataka iz stava 1. ovog člana po pojedinačnom poslovnom
prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u
poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se
obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan
je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju promene podataka iz stava 1. ovog
člana do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika
fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj
upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.
Nakon prijema podataka iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava je dužna da
generiše jedinstvenu oznaku poslovnog prostora, koja će se koristiti u elektronskom
fiskalnom uređaju.
Odredbe st. 1-4. ovog člana primenjuju se i na postupak dostavljanja podataka o
samonaplatnom uređaju – automatu.
Vrstu podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, način
dostavljanja podataka o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama iz stava 1.
ovog člana, način njihovog dostavljanja Poreskoj upravi i način generisanja oznake
poslovnog prostora bliže uređuje ministar finansija. [!]
Član 10.
Kupci i primaoci fiskalnih računa, mogu da provere da li je njihov fiskalni
račun izdat u skladu sa odredbama ovog zakona odmah po izdavanju fiskalnog računa.
Način provere prijavljenih fiskalnih računa iz stava 1. ovog člana bliže
uređuje ministar finansija.
NADZOR
Član 11.
Nadzor nad primenom ovog zakona vrši Poreska uprava.
Član 12.
U toku nadzora nad primenom ovog zakona, inspektor izriče obvezniku
fiskalizacije zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da
obveznik fiskalizacije ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo,
uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog
fiskalnog uređaja.
Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije kome je u toku nadzora
utvrđena nepravilnost iz stava 1. ovog člana, izriče se:
1) u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika
fiskalizacije utvrdi nepravilnost prvi put;
2) u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika
fiskalizacije utvrdi nepravilnost drugi put;
3) u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika
fiskalizacije utvrdi nepravilnost treći put.
Zabrana vršenja delatnosti iz stava 2. ovog člana, izriče se za nepravilnosti
utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku nadzora.
Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije izriče se za poslovni
prostor i poslovne prostorije obveznika fiskalizacije u kojima su u toku nadzora
utvrđene nepravilnosti iz stava 1. ovog člana.
Član 13.
Ako se u postupku nadzora konstatuje povreda ovog zakona ili propisa donetih
na osnovu ovog zakona, odnosno nepravilnost u njihovoj primeni, osim povrede za koju
se izriče mera iz člana 12. ovog zakona, Poreska uprava donosi rešenje kojim se
nalaže obvezniku fiskalizacije da u roku određenom rešenjem otkloni utvrđene
povrede ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, odnosno
nepravilnosti u primeni ovih propisa.
Ako obveznik fiskalizacije ne postupi po rešenju iz stava 1. ovog člana u
ostavljenom roku, Poreska uprava preduzima meru privremene zabrane obavljanja
delatnosti.
Dejstvo mere iz stava 2. ovog člana traje dok obveznik fiskalizacije ne
otkloni utvrđene povrede ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona,
odnosno nepravilnosti u primeni ovih propisa.
Član 14.
Mere iz člana 12. ovog zakona inspektor naređuje rešenjem.
Mere iz člana 13. ovog zakona donosi rešenjem Poreska uprava.
KAZNENE ODREDBE
Član 15.
Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno
lice – obveznik fiskalizacije, ako:
1) ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i
primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (
član 4. stav 2.);
2) izda fiskalni račun koji ne sadrži obavezne propisane podatke ili sadrži
neispravne podatke koji su od značaja za visinu poreske obaveze ( član 5. );
3) u trenutku prometa ne izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog
fiskalnog uređaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i
elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od strane Poreske
uprave ( član 6. stav 1.);
4) u svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji kojima se
dodeljuje jedinstvena oznaka poslovnog prostora iz člana 9. ovog zakona, ne obezbedi
nesmetan rad najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 6. stav 3. tačka
1) ovog zakona ( član 6. stav 4.);
5) izda račun koji nije fiskalizovan u momentu prometa na malo ili ne
dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi putem stalne
internet veze u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo ( član 8. stav 1.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu –
obvezniku fiskalizacije novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – obveznik
fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se fizičko lice – obveznik
fiskalizacije koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu
zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik
fiskalizacije, novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.
Član 16.
Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice –
obveznik fiskalizacije, ako:
1) ne koristi odgovarajući bezbednosni element ( član 7. );
2) ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi
periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od
dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa ( član 8. stav 2.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu –
obvezniku fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – obveznik
fiskalizacije novčanom kaznom od 150.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se fizičko lice – obveznik
fiskalizacije koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu
zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik
fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 dinara.
Član 17.
Novčanom kaznom od 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice –
obveznik fiskalizacije, ako:
1) pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja ne dostavi Poreskoj
upravi elektronskim putem podatke o poslovnim prostorima i poslovnim
prostorijama u kojima će koristiti taj elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki
poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno ( član 9. stav 1.);
2) u roku od 24 sata pre nastanka promene podataka iz člana 9. stav 1. ovog
zakona ne dostavi podatke Poreskoj upravi ( član 9. stav 2.);
3) u roku od 24 sata po nastanku promene podataka iz člana 9. stav 1. ovog
zakona ne dostavi podatke Poreskoj upravi ( član 9. stav 3.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu –
obvezniku fiskalizacije novčanom kaznom od 30.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – obveznik
fiskalizacije novčanom kaznom od 100.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se fizičko lice – obveznik
fiskalizacije koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu
zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik
fiskalizacije, novčanom kaznom od 30.000 dinara.
Član 18.
Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se dobavljač elektronskog
fiskalnog uređaja – pravno lice koji obvezniku fiskalizacije dostavi elektronski
fiskalni uređaj čija upotreba nije odobrena od strane Poreske uprave ( član 6. stav
6.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu –
dobavljaču elektronskog fiskalnog uređaja novčanom kaznom od 50.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – dobavljač
elektronskog fiskalnog uređaja novčanom kaznom od 150.000 dinara.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 19.
Lica koja imaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog
prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni
glasnik RS”, broj 135/04 i 93/12) dužna su da do početka primene ovog zakona usklade
svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu
ovog zakona.
Lica koja nemaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog
prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni
glasnik RS”, broj 135/04 i 93/12) i Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg
obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Službeni
glasnik RS”, broj 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14), a nisu oslobođena od
obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja aktom
Vlade iz člana 4. stav 3. ovog zakona, dužna su da do početka primene ovog zakona
usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donetim na
osnovu ovog zakona.
Član 20.
Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od devet meseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
Član 21.
Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama
(“Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 93/12).
Član 22.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom
glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine, osim odredaba
člana 4. stav 3, člana 5. stav 4, člana 6. stav 10, člana 7. stav 2, člana 8. st. 4. i 6,
člana 9. stav 6. i člana 10. stav 2. ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na
snagu ovog zakona.